واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

واعظ: کشیش سیروس ترابی

ادامه مطلب

واعظ: پاستور شهریار تورجی

ادامه مطلب

واعظ: کشیش امیل سرکسیان

ادامه مطلب

واعظ: کشیش وآهیک آبرامیان

ادامه مطلب

واعظ: کشیش گری هاوینز

ادامه مطلب