قلب حقیقت

2016-11-10

موسی به خداوند گفت: «خداوندا! من هیچگاه سخنوری ندانسته ام، نه در گذشته و نه حتی از آن وقت که با خادمت سخن گفتی. گفتار و زبانم کند است.» خروج 10:4

ادامه مطلب

تدارک خدا

2016-11-09

زیرا خداوند نیکوست و محبتش جاودانی و وفاداریش نسل اندر نسل. مزمور 5:100

ادامه مطلب

زنجیر شاهدان

2016-11-05

پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما می پیچد، از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه ای که برای ما مقرر شده است، بدویم. عبرانیان 1:12

ادامه مطلب

انتهای آرزو

2016-11-04

اما شما، دشمنان تان را محبت کنید و به آنها نیکی نمایید و بدون امید عوض، به ایشان قرض دهید، زیرا پاداش تان عظیم است و فرزندان آن متعال خواهید بود، چه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است. لوقا 35:6

ادامه مطلب

مسیح، زندگی است

2016-11-03

در پایان، ای برادران، هرآنچه راست است، هرآنچه والاست، هرآنچه درست است، هرآنچه پاک است، هرآنچه دوست داشتنی و هرآنچه ستودنی است، بدان بیاندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید. فیلیپیان 8:4

ادامه مطلب

شک صادقانه

2016-11-02

چون در آنجا عیسی را دیدند، او را پرستش کردند. اما بعضی شک کردند. متی 17:28

ادامه مطلب