چه هستیم

2016-11-16

و چون یافت، وی را به انطاکیه آورد. ایشان در آنجا سالی تمام با کلیسا گرد می آمدند و گروهی بسیار را تعلیم می دادند. در انطاکیه بود که شاگردان را نخستین بار «مسیحی» خواندند. اعمال رسولان 26:11

ادامه مطلب

خانه محبت

2016-11-15

و این امید به سرافکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد، در دلهای ما ریخته شده است. رومیان 5:5

ادامه مطلب

مفلوجان

2016-11-14

زیرا اعضای بدن اوییم. افسسیان 30:5

ادامه مطلب

خانه پدری

2016-11-13

زیرا او خدای ماست و ما قوم چراگاه و گله دست اوییم. امروز، اگر صدای او را می شنوید، دلهای خود را سخت مسازید، چنانکه در مریبه (دعوا) کردید، در روز مَشَه (آزمایش)، در بیابان. مزمور 7:95-8

ادامه مطلب

استفاده خردمندانه

2016-11-12

گمان مبرید که آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را نسخ کنم، نیامده ام تا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده ام تا تحقق شان بخشم. متی 17:5

ادامه مطلب

یک واقعه

2016-11-11

در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت... عبرانیان 1:1

ادامه مطلب