چوب صلیب

2016-11-22

نه تنها این، بلکه در سختی ها نیز فخر می کنیم، زیرا می دانیم که سختی ها، بردباری به بار می آورد. رومیان 3:5

ادامه مطلب

سرمشق

2016-11-21

اما من به شما می گویم، دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می رسانند، دعای خیر کنید. متی 44:5

ادامه مطلب

از خاک

2016-11-20

آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. پیدایش 7:2

ادامه مطلب

او که از پرستوها مراقبت می کند

2016-11-19

عیسی گفت: «بگذارید کودکان نزد من آیند و ایشان را بازمدارید، زیرا پادشاهی آسمان از آن چنین کسان است.» متی 14:19

ادامه مطلب

طریق سلامتی

2016-11-18

بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یکرأی باشید. فیلیپیان 2:2

ادامه مطلب

رو به افول

2016-11-17

پس بروید و همه قوم ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. متی 19:28

ادامه مطلب