داشتن

2016-12-01

آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت: «توانگری را مباشری بود. چون شکایت به او رسید که مباشر اموال او را بر باد می دهد... لوقا 1:16

ادامه مطلب

حکمت تو

2016-11-30

آیا از حکمت توست که شاهین پرواز می کند و بالهایش را به جانب جنوب می گسترد؟ ایوب 26:39

ادامه مطلب

چیز اندک

2016-11-29

خدا آنچه را که این دنیا پست و حقیر می انگارد، بلکه نیستی ها را، برگزید تا هستی ها را باطل سازد. اول قرنتیان 28:1

ادامه مطلب

به جلال آراسته

2016-11-28

پاسخ داد: «آنکه دو جامه دارد، یکی را به آن که ندارد، بدهد و آنکه خوراک دارد نیز چنین کند. لوقا 11:3

ادامه مطلب

شکار شیر

2016-11-27

سپس رو به شاگردان کرد و فرمود: «اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید. متی 24:16

ادامه مطلب

فرا خوانده است

2016-11-26

بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد. فیلیپیان 7:2

ادامه مطلب