تدبیر الهی

2016-12-07

یرا او طریقی را که می روم، می داند. ایوب 10:23

ادامه مطلب

میزان خدا

2016-12-06

و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز قادر است. رومیان 21:4

ادامه مطلب

الگو

2016-12-05

نه به قدرت و نه به قوت، بلکه به روح من. زکریا 6:4

ادامه مطلب

صدای آسمانی خدا

2016-12-04

بایستید و نجات خداوند را ببینید. خروج 13:14

ادامه مطلب

قدرت آسمانی

2016-12-03

که آن را انجام خواهد داد. مزمور 5:37

ادامه مطلب

دو آیه

2016-12-02

اما شما، دشمنانتان را محبت کنید و به آنها نیکی نمایید و بدون امید عوض، به ایشان قرض دهید، زیرا پاداش تان عظیم است و فرزندان آن متعال خواهید بود، چه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است. لوقا 35:6

ادامه مطلب