طریق سلامتی

بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یکرأی باشید. فیلیپیان 2:2

واژه یونانی معادل صلح و سلامتی، Eirene می باشد که معنی تحت اللفظی آن «دوباره صحبت کردن با یکدیگر» می باشد. انسان ها به تفاهم نمی رسند زیراکه هرگز گفتگو نمی کنند. فقط هنگامی که با هم هستند، سروصدا راه می اندازند و می پندارند که این مباحثه و گفت و شنود است. ایشان حالت چهره خود را تغییر می دهند و فکر می کنند که یکدیگر را می فهمند.

ما حتی در خانواده و در بین دوستان نیز غریب هستیم. ما مدت چند دهه با هم زندگی می کنیم بی آنکه موفق شده باشیم منظور و اندیشه های خود را حتی به طور عادی رد و بدل کرده باشیم. هر یک از ما، شخص مقابل را برای منظور خاص خود مورد استفاده قرار می دهیم. نه محبت می کنیم و نه محبت می بینیم. تنها هستیم. انسان ها طریق سلامتی را نمی دانند.

طریق سلامتی عبارت است از گذر از مرحله سروصدا راه انداختن با کلمات، به مرحله «ادراک». من معنی واقعی کلمه عبری «لدابار» را به این شکل به «گفتگو کردن» ترجمه کرده ام. ریشه آن «داور» است که نه تنها به معنی کلمه است بلکه همچنین بر «چیز»، «واقعیت» و «موضوع بحث» نیز دلالت دارد.

یک عبرانی نه تنها باید با کلمات سخن گوید، بلکه همچنین باید «واقعیت» را به صورت کلمات منتقل سازد. مردم عبری زبان برای «دانستن» یا «شناختن» از همان کلمه ای استفاده می کنند که برای رابطه جنسی به کار می برند. در زبان یونانی نیز «گنوسیس» هر دو معنی را دارد. آنگاه شما نه تنها با کلمات، بلکه همچنین با گرمای دوستی دلهای سوزان، ارتباط برقرار می کنید. در آن لحظه امکان مشاجره منتفی است.

عروس در غزل غزلها دعا می کند که «او مرا به بوسه های دهان خود ببوسد» (2:1). هیچکس نمی تواند در حال بوسه به مشاجره بپردازد.

در پی رویارویی واقعی با برادر و خواهر و همنوع خود باشید. بکوشیم تا این رویارویی صرفاً تبادل کلمات نبوده، بلکه آمیزشی خالص و پاک باشد. آنگاه است که این حکم را که می گوید «یکدیگر را محبت کنید همانطور که من شما را محبت نمودم» بجا آورده اید. عیسی فقط با ما با کلمه صحبت نکرد. او، یعنی پسر خدا جسم شد.

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید