شکار شیر

سپس رو به شاگردان کرد و فرمود: «اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید. متی 24:16

از یک پسر دوازده ساله پرسیدند که می خواهد چه کاره شود، وی گفت که می خواهد در آفریقا مبشر شود.

- چرا؟

- چون می توانم شیر شکار کنم!

بسیاری از ما همین نوع تفکر را داریم. می خواهیم که مسیحیان خوبی شویم. برای چه؟ برای اینکه سهم بهتری از آسمان نصیبمان شود.

انگیزه درست برای یک مسیحی خوب شدن این است که بتوانیم چوب سنگین تری از صلیب مسیح را بر دوش گیریم. کسی که از نو مولود می شود، آرزو دارد که یک مسیحی بهتری شود، طوری که در آینده، وقتی که دچار غم و غصه می گردد، اولین سؤالش این نباشد که؛ چطور می توانم از آن خلاص شوم؟ بلکه این باشد که؛ چگونه می توانم در این موقعیت جدید، برای ملکوت خدا سودمند واقع شوم؟

ما به طور تصادفی دچار محنت نمی شویم. کشتی حامل رسولان دچار طوفان گشت (متی 23:8-27). خداوند می خواست به آنان بیاموزد که چگونه با آن مواجه شوند، زیرا بعدها می بایست با طوفان های بسیاری روبرو شوند.

اگر در معرض خطر هلاکت قرار گیرید، او به موقع خواهد رسید. تا آن موقع، در سکوت رنج خود را متحمل شده، شجاعانه مبارزه کنید. برای این است که مسیحی شده اید، نه فقط برای برخورداری از آسمان.

مبشرین به خاطر هیجان شکار شیر به آفریقا نرفته اند.

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید