صدای آسمانی خدا

بایستید و نجات خداوند را ببینید. خروج 13:14

این فرمان برای ایماندارانی است که در پس مشکلاتی بزرگ در بحرانی غیرعادی بسر می برند، نه راه پیش دارند، نه راه پس. فرمان استاد این است: «بایستید» (آرام باشید).

یأس خواهد گفت: «همه چیز را رها کن و بمیر» اما خداوند می خواهد که ما در امید مسرور باشیم و با ستایش از محبت او قوت بیابیم.

ترس می آید و می گوید: «به دنیا برگرد، تو نمی توانی زندگی مسیحایی داشته باشی، خیلی مشکل است، آرمان های خود را رها کن.»

اگر تو واقعاً فرزند خدا هستی، از این تلقین های شیطان فریب نخواهی خورد.

شتاب زدگی می گوید: «زود باش، تکان بخور، تنبلی نکن.»

و ما دست بکار می شویم که یک کاری بکنیم، به جای آنکه همه چیز را به او بسپاریم که نه یک کار بلکه همه کارها را برای ما انجام خواهد داد.

خودخواهی با غرور خواه گفت: «اگر جلوی تو دریاست، به پیش برو، معجزه خواهد شد.»

اما ایمان به هیچ کدام از آنها توجهی نمی کند، فقط به خدا نگاه می کند که می گوید: «مثل یک مرد، بر روی صخره آرام بایست و با صبر و شادمانی منتظر صدای هدایت کننده برای دستورات جدید باش.»

مطمئن باش که دیری نگذشته مانند موسی صدای آسمانی خدا را خواهی شنید که به تو می گوید: «به پیش برو» همان گونه که به قوم اسرائیل گفت.

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید