رو به افول

پس بروید و همه قوم ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. متی 19:28

پاپ گریگوری کبیر، این لقب پرافتخار را هنگامی دریافت کرد که هنوز مرد کوچکی بود، چون کاری بزرگ انجام داده بود؛ او بود که در سال 596 تبشیر را در بین آنگلو- ساکسون ها آغاز کرد.

آنگلو- ساکسون های مسیحی شده، برکتی برای تمام جهان شدند. بونیفاس انگلیسی، آلمانی ها را مسیحی کرد. ویلیبررد که او هم یک انگلیسی بود، مردم فلامان را مسیحی کرد؛ پاتریک، ایرلندی ها را به سوی مسیح آورد. پدید آمدن امپراتوری بریتانیا به آنگلو- ساکسون ها این امکان را داد که مسیحیت را در آسیا، آفریقا و استرالیا اشاعه دهند.

آنگلو- ساکسون ها ایمان انجیلی را به ایالات متحده بردند. حتی اکنون نیز 60 درصد تمام مبشرین و 80 درصد سرمایه گذاری تبشیری توسط ایالات متحده تأمین می شود.

زنده نگه داشتن مسیحیت در جهان آنگلو- ساکسون از اهمیت استراتژیکی بسیار بالایی برخوردار است. مبشرین باید به دوردست ترین سواحل بروند، اما فراموش نکنیم که مسیحیت در جهان آنگلو- ساکسون در حال افول است.

تنها 3 درصد جمعیت جزایر بریتانیا به کلیسا می روند. در آمریکا هفت نفر از ده نوجوان هرگز پا به آستانه یک کلیسا ننهاده اند. هفتاد درصد جمعیت با کلیسا مراوده ای ندارند.

باشد که برای کلیساها در دنیای آنگلو- ساکسون دعا کنیم.

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید