میزان خدا

و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز قادر است. رومیان 21:4

کتاب مقدس می گوید که ابراهیم به بدن ناتوان خود نگاه نکرد و ناامید نشد زیرا او نگاهش را نه بر بدن خود بلکه به خدایی که وعده را داده بود و نسبت به وعده خود نیز وفادار بود، متمرکز کرد.

او هرگز نسبت به وعده خدا تردید نکرد، بلکه برعکس با شجاعتی تزلزل ناپذیر، راست و استوار بر روی وعده خدا ایستاد و در قوت ایمان، خدا را که به او اعتماد کرده و وعده را داده بود، تمجید نمود. ابراهیم به خوبی می دانست که خدا در انجام وعده اش هم وفادار است و هم توانا. خدا، خداوند بی نهایت توانایی است. این تنها ما هستیم که نسبت به او در محدودیت به سر می بریم. افکار ما، درخواست های ما و دعاهای ما بسیار محدود هستند. انتظارات و توقعات ما خیلی کم هستند. او می خواهد شناخت ما را نسبت به خود تقویت نماید تا شناختی واضح و شفاف از او داشته باشیم و انتظارات ما را و انتظار به واقعیت پیوستن آنها را در ما بالا ببرد.

او ما را برای این چیزها دعوت نموده است. او تنها سرچشمه همه نیکویی های ماست. تنها میزان برای خدا میزان قدرت الهی خود اوست که در ما عمل می کند و ما هرگز نباید تلاش کنیم این قدرت را محدود نماییم، زیرا بی نهایت است.

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید