مفلوجان

زیرا اعضای بدن اوییم. افسسیان 30:5

از آنجایی که اعضای بدن او هستیم، باید امروز نیز برای ادامه مأموریت او فعال باشیم.

سالها پیش پسر جوان ورزشکاری، هنگام پرش از دایو دچار سانحه گشت و از گردن به پایین برای همیشه فلج شد. ذهن او علایمی را به سوی اعضایش ارسال می کرد تا به اشتیاق دل جوان او پاسخ داده، او را برای فعالیت آتی آماده کنند، اما بازوها و پاهایش لمس و بی حس بر روی صندلی چرخدار رها بودند.

اسفبارتر و دل شکننده تر از این، این فکر است که مسیح را در کناره راه بشریت ببینیم که ذهن شریفش علایمی را به اعضایش می فرستد تا محبت و رحمت را نشان دهد، اما اعضاء در ترس و غفلت، فلج و خاموش هستند.

در آن روزگار وی مفلوجان را شفا می داد، اما امروز به خاطر همان بیماری، جسمش، یعنی کلیسا عاجز شده است. باشد که بی وقفه تمام احکام صادر شده از ذهنش را متحقق سازیم و به خاطر داشته باشیم که ما اعضای او هستیم.

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید