خانه محبت

و این امید به سرافکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد، در دلهای ما ریخته شده است. رومیان 5:5

بر طبق یک روایت، روزی عیسی در کوچه های ناصره راه می رفت که انبوه جمعیت با او شروع به بدرفتاری نمود. وی به آرامی راه خود را ادامه داده، برای تمام کسانی که به او توهین می کردند، دعا کرد.

وقتی که از او پرسیدند؛ چطور می تواند این کار را بکند، در پاسخ گفت: «به آنها تنها چیزی را که دارم، می دهم.»

یک بطری پر از شیر را به شدت تکان دهید، سرکه ای از آن بیرون نخواهد آمد زیراکه بطری حاوی سرکه نبوده است. چگونه ممکن است که از دل یک مسیحی کلمات نفرت و خصومت جاری شود؟ مسیحی انتخاب های متعددی ندارد. او حکم محبت را بدین جهت که مسیح آن را امر کرده است، بجا نمی آورد، اگرهم بخواهد نفرت ورزد، نمی داند چگونه این کار را بکند، زیراکه خدا دل او را تازه کرده است.

شاگردان اولیه از خدا پرسیدند: «ای استاد، در کجا سکونت داری؟» او به ایشان گفت: «بیایید و ببینید!» آنان تمام روز را با او ماندند (یوحنا 38:1-39).

او نمی توانست آنان را به یک مسکن زمینی ببرد، زیراکه مسکنی نداشت. او آنجایی سکونت می گزیند که محبت بر آن حکمفرما باشد، خواه در یک کلبه محقر، خواه در یک قصر. عیسی از چنین خانه هایی افرادی را برگزید. ایشان درک کرده، بدل به رسولان او شدند.

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید