خانه پدری

زیرا او خدای ماست و ما قوم چراگاه و گله دست اوییم. امروز، اگر صدای او را می شنوید، دلهای خود را سخت مسازید، چنانکه در مریبه (دعوا) کردید، در روز مَشَه (آزمایش)، در بیابان. مزمور 7:95-8

مرد جوانی به مادرش گفت: «نمی توانم کتاب مقدس را بپذیرم، چون حاوی مطالبی است که نمی توانم آنها را هضم کنم. آنها برایم هیچ مفهومی ندارند.» مادر پاسخ داد: «هنگامی که در جنگ بودی، یکبار به من نامه ای نوشتی بدین مضمون: «نامه های تو موقعیتی را توصیف می کنند که برای من غیرقابل درک هستند. سه سال تمام از خانه دور بوده ام؛ شاید اگر با تو بودم، آن را درک می کردم.»

مقیاس اینکه چقدر کتاب مقدس برای ما غیرقابل درک است، نشان می دهد که برای چه مدت و چه مقدار از وطن آسمانی مان دور هستیم. در کتاب مقدس مفاهیم مربوط به این موطن آسمانی بیان شده است. به خانه پدری بازگردید و آنگاه درک خواهید کرد.

یکبار این کار را بکنید.

مستبد یونانی «آرخاکوس» وقتی که در راه رفتن به یک ضیافت بود، کسی نامه ای را به دست او داد و گفت: «خیلی مهم است!» وی پاسخ داد: «کارهای مهم را برای فردا می گذاریم.» کمی بعد، هنگامی که مست شده بود، خنجر یک جانی قلبش را سوراخ کرد. خون او بر روی نامه ای ریخت که حاوی هشداری در مورد توطئه بود.

مراقب هشدار باشید و بازگشت کنید.

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید