قدرت آسمانی

که آن را انجام خواهد داد. مزمور 5:37

زمانی بود که فکر می کردم پس از پایان دعا برای یک موضوع، می بایست من هم آنچه را می توانم برای تضمین پاسخ دعایم انجام دهم. اما خداوندم درس بهتری به من داد. او یادآوری کرد که تلاش های من همیشه مانع کار اوست.

وقتی برای موضوعی با ایمان دعا می کنم، او می خواهد که با روح شکرگزار منتظر وی باشم و فقط کاری را بکنم که او خودش به من دستور می دهد. هنگامی که همه چیز را به خداوند می سپاریم و بدون اینکه کاری انجام دهیم، منتظرش می مانیم، خود را خیلی ناامن احساس می کنیم.

ما خوب می دانیم که بسیار دشوار خواهد بود، کسی را که در حال غرق شدن است، بتوان نجات داد، اگر او سعی کند نجات دهنده خود را یاری نماید. همانقدر غیرممکن است که ما به خداوندمان که برای ما مبارزه می کند، کمک نماییم، به این ترتیب که تلاش کنیم همه چیز را در دست خود بگیریم و نبرد خود را به پیش ببریم. این نشان نمی دهد که او ناتوان است و یا نمی خواهد کاری بکند، بلکه این ما هستیم که شرایط غیرممکن را ایجاد می کنیم.

تا وقتی که قدرت انسانی در کار است، قدرت آسمانی نمی تواند کاری بکند. خدا برای پاسخ دادن به دعاهایمان به زمان نیاز دارد. اما بسیاری از اوقات ما به او فرصت نمی دهیم. خدا برای رنگ و شکل دادن به گل، احتیاج به وقت دارد. برای رویانیدن درخت بلوط، برای تبدیل گندم صحرا به نان. او خاک را برمی دارد، خرد می کند، تقویت می نماید، با باران و شبنم تر می سازد، در گرمای مناسب نگه می دارد و پس از آن، ساقه نباتات بیرون می آید، گندم رشد می کند تا نان برای گرسنگان آماده شود. خدا برای پاسخ دادن به دعاهایمان وقت صرف می کند. این را فراموش نکنیم.

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید