داشتن

آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت: «توانگری را مباشری بود. چون شکایت به او رسید که مباشر اموال او را بر باد می دهد... لوقا 1:16

سپس ادامه داد و فرمود: «مردی را دو پسر بود...» لوقا 11:15

کتابمقدس، مکاشفه خداست. مکاشفه کلمه ای است که با ریشه لاتینی که دو معنی دارد. از یکسو امور پنهانی را که تاکنون ناشناخته بود مکشوف می سازد و از سوی دیگر برخی امور را نیز در پشت حجابی مستور می سازد.

از آغاز، سخنان خداوند ما عیسی به زبان یونانی به ما انتقال یافت، یعنی زبانی به غیر از زبانی که خودش بدان تکلم می کرد. ما سخنان او را از وراء پرده ترجمه می خوانیم که البته هرگز نمی تواند مفهوم کامل زبان اصلی را به ما برساند. حتی زبان عبرانی عهد عتیق افکار خدا را پنهان ساخته، آنها را در پوشش زبان ناچیز انسانی پیچیده است.

هدف کتابمقدس، بیدار کردن اشتیاقی در ماست برای رسیدن به آن حالت متبارک زمانی که خالق از خلقت جدا نبود، زمانی که ما در خدای یگانه یکی بودیم، هنگامی که ارتباط میان انسانها و بیان والاترین اندیشه ها از طریق کلمات ناقص صورت نمی گرفت، یعنی همان حالتی که بار دیگر بعد از انقضای اعصار پدید خواهد آمد.

عیسی به زبان آرامی تکلم می کرد، یعنی لهجه ای از زبان عبرانی، کلمه «داشتن»، نه در زبان آرامی وجود دارد و نه در زبان عبرانی. عیسی هرگز این کلمه را به زبان نیاورد. عیسی هیچگاه چیزی نگفت که آن را «داشته» باشد. بنابراین می توانست هنگامی که لباس او را به در آوردند تا او را شلاق زنند، بسیار شادمان شود. ایشان لباس هایی را از او برگرفتند که وی هرگز درباره آنها نگفت که «آنها را دارم». او هرگز نگفت که «بدنی دارم». بدنی را که شکنجه کردند، از آن وی نبود. وی صاحب هیچ چیز نبود. عیسی پیش از آنکه او را بکشند، بدن خود را به عنوان قربانی زنده به پدرش تسلیم کرد.

وی به شاگردان اولیه اش آموخت که به همان شیوه بیندیشند، «هیچ کس چیزی از اموال خود را از آن خود نمی دانست» (اعمال 32:4). همه چیز به خدا تعلق دارد و ما مباشران اموال او هستیم. او آزاد است که هر موقع که بخواهد ثروت های مادی، سلامتی، فرزندی محبوب، نام نیک، دوستان و شهرت را بگیرد. این چیزها تنها امانتی است به ما و اگر برگرفته شوند، ما چیزی را از دست نمی دهیم. زیراکه از آن ما نمی باشند. این یکی از شادی های زندگی مسیحی است. تمامی مسیحیان «ندار» هستند و مایل نیستند که «دارا» باشند. کسانی که «دارا» هستند، در مورد امکان از دست دادن، نگران می شوند. این امر برای ما ممکن نیست. زندگی ما زندگی سرشار از صفاست.

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید