چوب صلیب

نه تنها این، بلکه در سختی ها نیز فخر می کنیم، زیرا می دانیم که سختی ها، بردباری به بار می آورد. رومیان 3:5

«ترز لیسیو» در صومعه در امر شستشوی البسه کمک می کرد. خواهری در مقابل او، هر بار که یک قطعه لباس تر را از لبه برمی داشت، آب چرک را به صورت او می پاشید.

اولین فکری که از ذهن ترز گذشت این بود که خود را عقب کشیده، صورتش را پاک کند تا به آن خواهر بفهماند که کار خطایی کرده است. اما یکباره این اندیشه به سراغش آمد که، «اگر آنچه را که پیش می آید به خوشی نپذیری، نادانی!» لذا تصمیم گرفت که ناراحتی خود را پنهان کند. در عوض سعی کرد که آب چرک را دوست بدارد. سرانجام آنقدر مشتاق گردید که مواقع دیگر نیز برای گرفتن چنین «غسل» شادی آوری بازمی گشت.

اشعیا، رنجهای ظالمانه ای را برای عیسی پیشگویی کرده بود. طبیعی این می بود که عیسی از خواندن این کتاب و تعمق در مورد آن اجتناب ورزد. اما برعکس، این کتاب، کتاب محبوب او بود. اشعیا تنها مؤلفی است که عیسی او را تحسین می کند. «اشعیا درباره شما نیکو نبوت نموده است» (متی 7:15). بدی هایی را که از آنها می هراسید، با آغوش باز استقبال کنید؛ با مشکلات رو در رو مواجه شوید، در آن صورت دیگر شما را دچار کابوس نخواهند کرد.

از یک مسیحی در اتحاد شوروی سؤال شد: «چطور می توانی شکنجه ها را تحمل کنی؟» وی در پاسخ گفت: «از موقعی که ایمان آوردم، در رؤیای شکنجه شدن بودم, زیراکه می دانستم سرنوشت من چنین خواهد بود، همان طور که فرد دیگری ممکن است رؤیاهای عاشفانه داشته باشد. هنگامی که در معرض شکنجه قرار گرفتم، دیگر نمی توانستند مرا درهم بشکنند.»

هرکه پاهای عیسی را می بوسد، چوب صلیب را نیز می بوسد. هرکه بخواهد او را پیروی کند، باید روزانه صلیب او را نیز بر دوش گیرد. صلیب را بدل به انتظار شادمانه خود کنید. برایتان منبع برکت خواهد شد.

ابراهیم درست هنگامی که خود را آماده انجام بزرگ ترین قربانی نشان داد، این برکت را از خدا دریافت کرد که از ذریت او همه امت ها برکت یابند و اعقاب او همچون ستارگان آسمان و شن های دریا کثیر شوند (پیدایش 17:22).

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید