Het kerkgenootschap draagt de naam : Iraanse kerk in Nederland (Almere) ook wel aangeduid als 222 church in Nederland is een Protestantse kerk en hierna te noemen : de kerk.

De kerk is opgericht op 20 juni 1997, gevestigd in Almere en is de enige Iraanse kerk in de regio.

De kerk heeft het verzoenend werk van Jezus Christus als haar fundament. Zij belijdt de gehele Bijbel als het door Gods Geest geïnspireerde, gezaghebbende en onfeilbare woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de kerk.

Het door de Iraanse kerk in Nederland te voeren beleid concentreert zich op haar statutaire doelstelling.

De kerk stelt zich ten doel

God de schepper van hemel en aarde te aanbidden.

Te functioneren als een gemeenschap van gelovigen die elkaar dienen door de liefde van God.

De leden te onderwijzen en te trainen als discipelen van Jezus Christus.

Het evangelie van Jezus Christus bekend te maken aan alle Iraniërs ( of Perzen) en andere Farsi sprekenden in Nederland en buitenland.

Het evangelie van Jezus Christus bekend te maken in andere landen, al naar gelang de Heilige Geest leidt.

De gemeente wil haar doel bereiken door middel van

- Het houden van samenkomsten en andere godsdienstoefeningen;

- het geven van geloofsonderricht;

- het organiseren en stimuleren van gemeenschap in kleine groepen (huiskringen);

- het stimuleren van evangelisatie en zendingswerk binnen en buiten culturele grenzen;

- het organiseren van kinder-, tiener- en jongerenwerk;

- het verlenen van pastorale en diaconale zorg aan de leden;

- het uitdragen van het evangelie in woord en daad;

- het geven van gericht onderwijs en een deel van de leden te trainen als zendelingen;

- het houden van wekelijkse kerkdiensten;

- alle andere passende middelen

Fondsenwerving

De gemeente zal geldelijke middelen bijeenbrengen om in de financiële behoeften van de gemeente te kunnen voorzien en dienstbaar te kunnen zijn aan allen in deze samenleving. De financiële middelen van de gemeente bestaan uit bijdragen, giften, collecten tijdens samenkomsten, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere wettige baten.

De besteding van het vermogen

In de doelstelling van de kerk past geen vermogens opbouw . Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld en een begroting. Lopende het jaar wordt de werkelijkheid van de begroting gerapporteerd. En aan het einde van het jaar wordt alles verantwoord in de jaarrekening. Om de onder genoemde doelstellingen te halen, wordt het vermogen van de gemeente besteed aan de volgende middelen: Het vormen van een Bijbelse gemeenschap waarbij alle leden worden ingeschakeld; het houden van samenkomsten voor de hele gemeente; het stimuleren van gemeenschap in kleine groepen (kerngroepen); het stimuleren van evangelisatie en zendingswerk binnen en buiten culturele grenzen; het organiseren van kinder-, tiener-en jongerenwerk; het verlenen van pastorale zorg; het geven van diaconale bijstand; het geven van gericht onderwijs;

alle andere passende middelen om de doelstellingen te halen, zoals het gebruik maken van moderne media en TV.

De bezittingen van de kerk bestaan uit alle stoffelijke zaken die de gemeente heeft verkregen via aankoop en/of schenking. De kerkenraad heeft de uitvoerende taak rondom het beheer van de bezittingen en de financiën van de kerk gedelegeerd aan een commissie van beheer. Deze commissie van beheer valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het voorzitterschap van de commissie van beheer wordt gevormd door een van de diakenen van de kerk. Hij vormt tevens het aanspreekpunt tussen de kerkenraad en de commissie van beheer. De commissie van beheer stelt jaarlijks een kascontrole commissie in, die de boeken en kasstukken controleert. De kascontrole commissie geeft haar goedkeuring aan de commissie van beheer waarna deze verantwoording aflegt aan de kerkenraad. De commissie van beheer legt jaarlijks verantwoording af over het voorafgaande jaar aan de gemeenteleden

De kerkenraad, bestaande uit de voorganger, ouderlingen en diakenen, is verantwoordelijk voor de leiding van de kerk, is bevoegd tot alle handelingen binnen de doelstellingen van de kerk voor zover niet in strijd met de statuten en dient zich jaarlijks in de ledenvergadering te verantwoorden naar de leden van de gemeente.

Toelichting/specificatie op de kosten en baten

Baten

Inkomsten van het kerkgenootschap De geldmiddelen van het kerkgenootschap bestaan uit:

1. contributie van de leden

2. vrijwillige bijdragen van de leden

3. schenkingen, erfstellingen en legaten

4. andere inkomsten

Besteding van fondsen

Het vermogen van het kerkgenootschap wordt door de bestuurders aangewend voor de realisering van de doelstellingen, zoals genoemd onder de kerk doelstelling. De bestuurders ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding.

De meeste kosten op balans gaan naar de huur van de kerkzaal , transport en reiskosten , zomerconferentie, kerkdiensten / catechese (aankoop van de CD en boeken) voor het evangelie, verplichtingen, kosten beheer en administratie, rentelasten (bankkosten) andere kosten heeft te maken met uitzenden van de programma’s via Sama TV en sociale netwerken binnenland en buitenland.

OP de balans hebben we twee soort sparen voor het toekomstige missie en visie het aankoop van de gebouw voor Iraanse kerk en reservering voor de huurverhoging en tweede spaar is voor Iran, deze spaargeld is bestemd voor het helpen met evangelie in Iran en leden daar te trainen en ander geval om christelijke gevangenen en hun families in Iran te hulpen.

Visie van de Iraanse Kerk

Onze visie is om te zien dat Iran getransformeerd is tot een natie die de afbeelding van Christus draagt - vernieuwd in elk niveau van de maatschappij. De kerk gelooft dat het de opdracht van God heeft gekregen om het evangelie aan zoveel mogelijk mensen in Almere , Iran , Afghanistan, Tajikistan en andere landen te brengen.

Onze visie (222) is gebaseerd op 2 Timotheüs 2 vers 2 : “Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.”

Wij willen met de liefde van God de vader en de genade van de Heer Jezus Christus en met de hulp en de vrindschaap van de Heilige Geest vrede en liefde tussen de mensen op de aarde te verschijnen.

Wij willen gedragen visie ontwikkelen met oog voor het heden, maar vooral gericht op de toekomst

De kern van het beleid van onze visie is evangelie, onderwijzen en trainen, mensen graag helpen en ondersteunen in nood en moeilijke situatie in samenwerking met andere organisaties, stichtingen en verenigingen de kerk kent bedieningen met verschillende niveaus van verantwoordelijkheden, waarbij de kerkenraad verantwoordelijk is voor de lange termijn strategie.

In al ons beleid is het uitgangspunt dat het initiatief bottom-up moet werken en ook werkt. Een nieuw plan is ingezet en vele gemeenteleden zijn met veel plezier actief en doen die dingen die het best bij hun talenten passen.

Wat voor verbetering vatbaar is, is het contact met andere kerkgenootschappen, de burgerlijke gemeente en andere sociaal- maatschappelijke organisaties binnen Nederland en ook daar buiten.

Wij zijn van plan om in de toekomst binnen de doelstellingen en visie meer aandacht besteden aan de jeugd en kinderen.

Wij zijn een gastvrije kerk, waarin ruimte is voor verschillen en ontmoeting, voor stamgasten en passanten. Zo groeien wij met elkaar in geloof, leven mee bij lief en leed en richten ons als een Licht van de wereld naar buiten.

Onze Kerk wil een kerk zijn midden in de samenleving, waar iedereen welkom is om zijn/haar verhaal te vertellen en waar men liefde en medeleven ontvangt.

Kerkenraad

Het bestuur van de kerk bestaat uit de kerken raad , bestaande uit tenminste de voorganger, ouderlingen en een diaken de kerkraad wordt voorgezet door de voorganger.

Voorganger ; Vahik Abramian

Ouderlingen ; 5 leden

Diakenen : Vrezh Babakhani

Penningmeester : Vartan Babakhani

Vanwege de veiligheid en bescherming van de familie van sommige kerkraden in Iran wordt de naam van aantal leden op de site niet door gegeven.

Iedere zondag komt de kerk eenmaal (soms tweemaal) samen. De diensten worden gehouden om 14:00 tot 16:00 uur en voor de bijbelcursussen om 16.30 tot 17:30 uur.

Avondbijeenkomsten zijn meestal op dinsdag om 19:30 uur.

Contact informatie: www.iranianchurch.nl almere.222church.org

Bezoekadres: Makassarweg 80, 1335 HZ Almere

Correspondentieadres : Palmpolstraat 43 1327 CB Almere

Postbus : 30362 , 1303 AJ Almere The Netherlands

نظرها

نظر خود را به اشتراک بگذارید