رویدادها

هنر، حسود است

در برابر آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من، یهوه خدای تو، خدایی غیورم که جزای تقصیرات پدران را به فرزندان و پشت سوم و چهارم آنان که مرا نفرت کنند، می رسانم. خروج 5:20

ادامه مطلب

موعظه ها

واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

واعظ: کشیش ورژ باباخانی

ادامه مطلب

واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

واعظ: علی عابدی زاده

ادامه مطلب

کشیش واهیک آبرامیان

علی عابدی زاده

عزیزانی که تمایل دارند هدایای خود را برای کمک به نیازمندان و ایمانداران در جفا در ایران و

خدمات جوانان تقدیم کلیسا کنند، می توانند مبلغ موردنظر خود را به شماره حساب زیر واریز نمایند

Iraanse kerk - AbnAmro

NL39 ABNA 0605 4346 70