رویدادها

سبت

روز شبات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار. خروج 8:20

ادامه مطلب

موعظه ها

واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

واعظ: کشیش ورژ باباخانی

ادامه مطلب

واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

واعظ: علی عابدی زاده

ادامه مطلب

کشیش واهیک آبرامیان

علی عابدی زاده

عزیزانی که تمایل دارند هدایای خود را برای کمک به نیازمندان و ایمانداران در جفا در ایران و

خدمات جوانان تقدیم کلیسا کنند، می توانند مبلغ موردنظر خود را به شماره حساب زیر واریز نمایند

Iraanse kerk - AbnAmro

NL39 ABNA 0605 4346 70