رویدادها

تدبیر الهی

یرا او طریقی را که می روم، می داند. ایوب 10:23

ادامه مطلب

موعظه ها

واعظ: علی عابدی زاده

ادامه مطلب

واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

کشیش واهیک آبرامیان

علی عابدی زاده

عزیزانی که تمایل دارند هدایای خود را برای کمک به نیازمندان و ایمانداران در جفا در ایران و

خدمات جوانان تقدیم کلیسا کنند، می توانند مبلغ موردنظر خود را به شماره حساب زیر واریز نمایند

Iraanse kerk - AbnAmro

NL39 ABNA 0605 4346 70