رویدادها

قفسه لباس ها

او در جواب ایشان گفت: «هرکه دو جامه دارد، به آنکه ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد نیز چنین کند.» لوقا 11:3

ادامه مطلب

موعظه ها

واعظ: علی عابدینی زاده

ادامه مطلب

واعظ: حمید قنبری

ادامه مطلب
fear of being naked

واعظ: علی عابدینی زاده

ادامه مطلب
Frootani

واعظ: ورژ باباخانی

ادامه مطلب

کشیش واهیک آبرامیان

علی عابدینی زاده

عزیزانی که تمایل دارند هدایای خود را برای کمک به نیازمندان و ایمانداران در جفا در ایران و

خدمات جوانان تقدیم کلیسا کنند، می توانند مبلغ موردنظر خود را به شماره حساب زیر واریز نمایند

Iraanse kerk - AbnAmro

NL39 ABNA 0605 4346 70