رویدادها

خود را ملاحظه کن

اما ای برادران! اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی. غلاطیان 1:6

ادامه مطلب

موعظه ها

واعظ: گویک هایراپتیان

ادامه مطلب

واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

واعظ: برادر شهریار

ادامه مطلب

واعظ: کشیش واهیک آبرامیان

ادامه مطلب

کشیش واهیک آبرامیان

علی عابدینی زاده

عزیزانی که تمایل دارند هدایای خود را برای کمک به نیازمندان و ایمانداران در جفا در ایران و

خدمات جوانان تقدیم کلیسا کنند، می توانند مبلغ موردنظر خود را به شماره حساب زیر واریز نمایند

Iraanse kerk - AbnAmro

NL39 ABNA 0605 4346 70